Google pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Šī ir mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu arhivētā versija. Skatiet pašreizējo versiju vai visas iepriekšējās versijas.

Laipni lūgti Google!

1. Jūsu attiecības ar Google

1.1 Google produktu, datorprogrammu, pakalpojumu un interneta vietņu (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”, neiekļaujot jebkurus pakalpojumus, kurus Google Jums sniedz cita, atsevišķa rakstiska līguma ietvaros) izmantošanu no Jūsu puses nosaka līgums starp Jums un Google. “Google” nozīmē Google Inc., kuras galvenā komercdarbības adrese ir 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis. Šajā dokumentā ir izklāstīti līguma noslēgšanas aspekti un atsevišķi līguma noteikumi.

1.2 Ja vien ar Google netiek noslēgta citāda rakstiska vienošanās, Jūsu līgums ar Google vienmēr kā minimums ietver noteikumus, kas izklāstīti šajā dokumentā un turpmāk tekstā ir saukti “Vispārējie Noteikumi”.

1.3 Bez Vispārējiem Noteikumiem Jūsu līgums ar Google ietver arī jebkuru juridisko informāciju, kas attiecināma uz attiecīgajiem Pakalpojumiem. Turpmāk tekstā tie visi tiek saukti “Papildu Noteikumi”. Ja kādam Pakalpojumam piemērojami Papildu Noteikumi, tie Jums būs pieejami lasīšanai, izmantojot attiecīgo Pakalpojumu.

1.4 Vispārējie Noteikumi kopā ar Papildu Noteikumiem veido juridiski saistošu līgumu starp Jums un Google par Pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses. Ir svarīgi, ka Jūs šos noteikumus uzmanīgi izlasāt. Šis līgums kopumā turpmāk tekstā tiek saukts arī kā “Noteikumi”.

1.5 Ja starp Papildu Noteikumu un Vispārējo Noteikumu tekstiem tiek konstatētas pretrunas, tad attiecībā uz konkrēto Pakalpojumu par noteicošo ir uzskatāms Papildu Noteikumu teksts.

2. Piekrišana noteikumiem

2.1 Lai izmantotu Pakalpojumus, Jums vispirms ir jāpiekrīt Noteikumiem. Jūs nevarat izmantot Pakalpojumus, ja neesat piekritis Noteikumiem.

2.2 Izteikt savu piekrišanu Noteikumiem Jūs varat:

(A) uzklikšķinot uz izvēles “piekrītu” vai „apstiprinu”, ja Google nodrošina šādu izvēles iespēju attiecīgā Pakalpojuma lietotāja interfeisā; vai

(B) veicot Pakalpojuma faktisku izmantošanu. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka Jūs saprotat un piekrītat, ka to, ka Jūs izmantojat Pakalpojumus, Google uzskatīs par piekrišanu Noteikumiem, sākot no attiecīgā izmantošanas brīža.

2.3 Jūs neesat tiesīgs izmantot Pakalpojumus un piekrist Noteikumiem, ja (a) Jūs neesat sasniedzis vecumu, kāds nepieciešams, lai līgums ar Google būtu Jums juridiski saistošs, vai (b) Jūs esat persona, kurai saskaņā ar ASV vai citu valstu (t.sk. Jūsu rezidences valsts vai valsts, no kuras Jūs izmantojat Pakalpojumus) likumiem, ir aizliegta Pakalpojumu izmantošana.

2.4 Pirms turpmāko darbību veikšanas būtu nepieciešams Jūsu informācijai izdrukāt vai saglabāt Vispārējo Noteikumu kopiju.

3. Noteikumu valoda

3.1 Gadījumā, ja Jūs no Google esat saņēmis Noteikumu angliskās versijas tulkojumu, Jūs piekrītat tam, ka tulkojums tiek sniegts vienīgi Jūsu ērtībai un ka Jūsu attiecības ar Google regulē Noteikumu versijas angļu valodā.

3.2 Ja starp Noteikumu anglisko versiju un tulkojuma tekstu pastāv pretruna, tad par noteicošo ir uzskatāms angļu valodas teksts.

4. Google Pakalpojumu nodrošinājums

4.1 Google koncernā ietilpst meitas uzņēmumi un saistītie uzņēmumi, kuri ir reģistrēti daudzās pasaules valstīs (“Meitas uzņēmumi un Saistītie uzņēmumi”). Dažkārt šīs sabiedrības Jums sniegs Pakalpojumus Google uzdevumā. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Meitas uzņēmumi un Saistītie uzņēmumi ir tiesīgi Jums sniegt Pakalpojumus.

4.2 Google pastāvīgi ievieš jaunievedumus, lai saviem lietotājiem nodrošinātu vislabāko iespējamo lietošanas pieredzi. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Google sniegto Pakalpojumu forma un raksturs var laiku pa laikam mainīties bez Jūsu iepriekšējas brīdināšanas.

4.3 Jūs atzīstat un piekrītat, ka Google šīs nepārtrauktās inovācijas ietvaros pēc sava vienpersoniska ieskata un bez Jūsu iepriekšējas brīdināšanas var uz laiku vai pavisam pārtraukt Pakalpojumu vai jebkuras Pakalpojumu raksturīgās iezīmes nodrošināšanu Jums vai visiem lietotājiem. Jūs esat tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Pakalpojumus. Jums nav nepieciešams informēt Google par to, ka Jūs pārtraucat izmantot Pakalpojumus.

4.4 Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ja Google deaktivizē piekļuvi Jūsu lietotāja kontam, Jums var tikt liegta piekļuve Pakalpojumiem, Jūsu lietotāja konta informācijai vai jebkurām datnēm vai citam informācijas saturam, kas atrodas Jūsu lietotāja kontā.

4.5 Jūs atzīstat un piekrītat, ka, lai gan pašlaik Google var arī nebūt noteicis fiksētu maksimālo limitu attiecībā uz datu pārraižu skaitu, ko Jūs varat sūtīt vai saņemt caur Pakalpojumiem, vai attiecībā uz uzglabājamo datu apjomu, kas nepieciešams jebkura Pakalpojuma sniegšanai, Google tomēr ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā noteikt šādus fiksētus maksimālos limitus.

5. Jūsu izmantotie Pakalpojumi

5.1 Lai piekļūtu noteiktiem Pakalpojumiem, no Jums var tikt pieprasīta personīga rakstura informācija (piem., personas kods vai adrese/ kontakttālruņa numurs), kas ir nepieciešama, lai Jūs piereģistrētu Pakalpojuma izmantošanai vai arī uzturētu Jūsu lietotāja kontu Pakalpojumu izmantošanas gaitā. Jūs apņematies, ka jebkura reģistrācijas informācija, ko Jūs iesniegsiet Google, vienmēr būs precīza, pareiza un aktualizēta.

5.2 Jūs piekrītat Pakalpojumus izmantot vienīgi tādiem nolūkiem, kādus atļauj (a) Noteikumi un (b) jebkurš attiecīgajā jurisdikcijā piemērojamais likums, noteikumi vai vispārpieņemta prakse, vai vadlīnijas (t.sk. jebkuri likumi, kas regulē datu vai datorprogrammu eksportu uz un importu no ASV vai citām attiecīgajām valstīm).

5.3 Jūs piekrītat, ka Jūs nepiekļūsiet (un nemēģināsiet piekļūt) jebkuram Pakalpojumam nekādā citā veidā kā vien caur Google nodrošināto interfeisu, ja vien šādu citādu Jūsu rīcību konkrēti nepieļauj atsevišķs līgums ar Google.

5.4 Jūs piekrītat, ka Jūs neveiksiet nekādas darbības, kas kavē vai traucē Pakalpojumu (vai serveru un tīklu, kas ir saistīti ar Pakalpojumiem) izmantošanu.

5.5 Ja vien Google atsevišķā līgumā ar Jums nav to konkrēti atļāvis, Jūs apņematies nekādos nolūkos neveikt Pakalpojumu pavairošanu, kopēšanu, pārdošanu, tirdzniecību vai tālākpārdošanu.

5.6 Jūs piekrītat, ka vienīgi Jūs nesat atbildību (un ka Google nenes nekādu atbildību nedz pret Jums, nedz pret kādu trešo personu) par jebkādu Noteikumos noteikto Jūsu saistību pārkāpšanu un no tā izrietošajām sekām (t.sk. jebkuru zaudējumu vai kaitējumu, kas var tikt nodarīts Google).

6. Jūsu paroles un lietotāja konta drošība

6.1 Jūs piekrītat un saprotat, ka Jūs esat atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar jebkuru lietotāja kontu, kuru Jūsu izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumiem.

6.2 Attiecīgi, Jūs piekrītat tam, ka vienīgi Jūsu esat atbildīgs pret Google par visām darbībām, kas tiek veiktas caur Jūsu lietotāja kontu.

6.3 Jūs apņematies gadījumā, ja Jūs uzzināsiet par jebkuru Jūsu paroles vai lietotāja konta neatļautu izmantošanu, nekavējoties par to informēt Google, izmantojot http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=lv.

7. Privātums un Jūsu personas dati

7.1 Lai iegūtu informāciju par Google datu aizsardzības praksi, lūdzam izlasīt Google privātuma politiku (sk. http://www.google.lv/privacy.html). Šī politika izskaidro, kā gadījumā, ja Jūs izmantojat Pakalpojumus, Google izturas pret Jūsu personas datiem un aizsargā Jūsu privātumu.

7.2 Jūs piekrītat Jūsu personas datu izmantošanai saskaņā ar Google privātuma politiku.

8. Pakalpojumos izmantotais informācijas saturs

8.1 Jūs saprotat, ka par jebkuru informāciju (piem., datnēm, tekstiem, datorprogrammām, mūziku, audiodatnēm vai citām skaņām, fotogrāfijām, video vai citiem attēliem), kurai Jūs varat piekļūt, izmantojot Pakalpojumus, atbildību nes vienīgi attiecīgā persona, kura ir izveidojusi šo informācijas saturu. Jebkāda šāda informācija turpmāk tekstā tiek saukta “ Saturs”.

8.2 Jums jābūt informētam, ka Saturu, kas Jums tiek darīts pieejams Pakalpojumu izmantošanas gaitā (t.sk. (bet ne tikai) Pakalpojumu sesijā pārraidīto reklāmu un sponsorēto Saturu), iespējams, aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder sponsoriem vai reklāmdevējiem, kuri šo Saturu ir nodevuši Google rīcībā (vai citām personām vai komercsabiedrībām, kuras rīkojas viņu uzdevumā). Jums nav tiesību pārveidot, iznomāt, aizdot, pārdot, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus, pilnībā vai daļēji pamatojoties uz šo Saturu, ja vien Google vai šā Satura īpašnieki ar atsevišķu līgumu nav Jums devuši atļauju veikt šādas konkrētas darbības.

8.3 Google rezervē sev tiesības (bet tai nav pienākums) iepriekš pārbaudīt, izskatīt, marķēt, filtrēt, pārveidot, atteikt vai jebkura Pakalpojuma ietvaros izņemt no lietošanas jebkuru un visu Saturu. Attiecībā uz atsevišķiem Pakalpojumiem, Google var sniegt programmatūras rīkus nepārprotama seksuāla informācijas satura filtrēšanai. Pie šādiem rīkiem pieder SafeSearch izvēles uzstādījumi (sk. http://www.google.lv/help/customize.html#safe). Papildus tam pastāv tirgū iegādājami pakalpojumi un datorprogrammas, kas ļauj ierobežot piekļuvi materiāliem, kurus Jūs uzskatāt par nepieņemamiem.

8.4 Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, Jūs varat saskarties ar Saturu, kas Jums var šķist aizvainojošs, nepieklājīgs vai nepieņemams un ka šajā ziņā Jūs Pakalpojumus izmantojat pats uz savu risku.

8.5 Jūs piekrītat, ka vienīgi Jūs nesat atbildību (un ka Google nenes nekādu atbildību nedz pret Jums, nedz pret kādu trešo personu) par jebkuru Informācijas Saturu, ko Jūs izveidojat, pārsūtāt vai attēlojat Pakalpojumu izmantošanas laikā, un par Jūsu darbību izraisītajām sekām (t.sk. jebkuriem Google nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu).

9. Īpašuma tiesības

9.1 Jūs atzīstat un piekrītat, ka Google (vai personas, kuras Google ir izsniegušas licences) pieder visas ar Pakalpojumiem saistītās juridiskās tiesības, īpašumtiesības un ieguldījumi, t.sk. jebkuras intelektuālā īpašuma tiesības uz Pakalpojumiem (neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības ir reģistrētas vai nē, un neatkarīgi no tā, kurā vietā pasaulē šīs tiesības reāli pastāv). Jūs arī atzīstat, ka Pakalpojumi var ietvert informāciju, kuru Google ir klasificējis kā konfidenciālu, un Jūs apņematies bez Google iepriekšējas rakstiskas piekrišanas šādu informāciju neizpaust.

9.2 Ja vien Jūs ar Google neesat rakstveidā vienojies par ko citu, Noteikumi Jums nesniedz nekādas tiesības izmantot nevienu no Google zīmoliem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, logotipiem, domēnu nosaukumiem un citām zīmola raksturīgajām iezīmēm.

9.3 Gadījumam, ja ar atsevišķu rakstisku līgumu Google Jums ir nepārprotami piešķīris tiesības izmantot kādu no šīm zīmola raksturīgajām iezīmēm, Jūs piekrītat, ka Jūs tās izmantosiet saskaņā ar šādu līgumu, jebkuriem piemērojamiem Noteikumu punktiem un pastāvīgi aktualizētajām Google zīmola raksturīgo iezīmju izmantošanas vadlīnijām. Šīs vadlīnijas tiešsaistē ir skatāmas zem http://www.google.lv/permissions/guidelines.html (vai citā vietnē, ko šim nolūkam Google varētu izveidot).

9.4 Izņemot 11. sadaļā noteikto ierobežoto licenci, Google atzīst un piekrīt, ka saskaņā ar šiem Noteikumiem tā no Jums (vai personām, kuras Jums izsniegušas licences) neiegūst nekādas īpašumtiesības un citas juridiskas tiesības saistībā ar jebkuru Saturu, ko Jūs iesniedzat, izvietojat, pārsūtāt vai attēlojat Pakalpojumu izmantošanas laikā, t.sk. jebkuras intelektuālā īpašuma tiesības uz šo Saturu (neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības ir reģistrētas vai nē un neatkarīgi no tā, kurā vietā pasaulē šīs tiesības reāli pastāv). Ja vien Jūs ar Google neesat rakstveidā vienojies par ko citu, Jūs piekrītat, ka Jūs nesat atbildību par šo tiesību aizsardzību un izlietošanu un ka Google nav pienākuma to darīt Jūsu uzdevumā.

9.5 Jūs piekrītat, ka Jūsu neizdzēsīsiet, neaizklāsiet un neizmainīsiet nevienu īpašumtiesību paziņojumu (t.sk. informāciju par autortiesībām un preču zīmēm), kas var būt piestiprināts vai ietverts Pakalpojumu vidē.

9.6 Ja vien Jūs neesat saņēmis attiecīgu nepārprotamu rakstisku Google atļauju, Jūs apņematies, ka, izmantojot Pakalpojumus, Jūsu neizmantosiet nevienu preču zīmi, pakalpojumu zīmi, firmas zīmi un logotipu, kas pieder kādai komercsabiedrībai vai organizācijai, tādā veidā, kas varētu vai ar ko ir paredzēts radīt neskaidrības par šādu zīmju, nosaukumu vai logotipu īpašnieku vai pilnvaroto lietotāju.

10. Google izsniegtā licence

10.1 Google Jums izsniedz personīgu, vienkāršu, visā pasaulē spēkā esošu licenci datorprogrammu, kuras no Google esat saņēmis tās sniegto Pakalpojumu ietvaros (turpmāk tekstā sauktas “Datorprogrammas”), izmantošanai, kurai netiek piemērota nekāda autoratlīdzība un kas nav nododama tālāk. Šī licence ir paredzēta vienīgi tam, lai Jūs Noteikumos atrunātā veidā varētu lietot un baudīt Google sniegto Pakalpojumu priekšrocības.

10.2 Jūs nedrīkstat (un Jūs arī nedrīkstat ļaut jebkurai citai personai) kopēt, pārveidot, radīt atvasinātu izstrādājumu, dekonstruēt, dekompilēt vai kā citādi mēģināt iegūt Datorprogrammu vai jebkuras to daļu pirmkodu, ja vien šādas darbības nepārprotami nepieļauj vai nepieprasa likumi vai ja vien Jūs no Google neesat saņēmis attiecīgu konkrētu, rakstisku atļauju.

10.3 Ja vien Jūs no Google neesat saņēmis attiecīgu konkrētu, rakstisku atļauju, Jūs nedrīkstat nedz nodot, nedz izsniegt apakšlicenci uz Jūsu tiesībām izmantot Datorprogrammas, sniegt saistību nodrošinājumu, apgrūtinot savas tiesības izmantot Datorprogrammas, vai kā citādi nodot jebkādu daļu no Jūsu tiesībām izmantot Datorprogrammas.

11. Jūsu izsniegtā licence uz informācijas saturu

11.1 Jūs saglabājat autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz Saturu (kuru Jūs iesniedzat, izvietojat vai attēlojat Pakalpojumu izmantošanas gaitā) Jums jau pieder. Iesniedzot, izvietojot vai attēlojot Saturu, Jūs automātiski izsniedzat Google neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Šī licence ļauj Google atveidot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt jebkuru Saturu, kuru Jūs iesniedzat, izvietojat vai attēlojat Pakalpojumu izmantošanas gaitā. Šī licence ir nepieciešama vienīgi tādēļ, lai Google varētu attēlot, izplatīt un reklamēt Pakalpojumus, un to iespējams atsaukt attiecībā uz noteiktiem Pakalpojumiem, kā noteikts attiecīgo Pakalpojumu Papildu Noteikumos.

11.2 Jūs piekrītat, ka šī licence ietver Google tiesības šādu Saturu darīt pieejamu citām sabiedrībām, organizācijām un privātpersonām, ar kurām Google savas pakalpojumu paketes sniegšanas nolūkā ir nodibinājusi juridiskas attiecības, kā arī tiesības izmantot šādu Saturu, lai varētu sniegt šos pakalpojumus.

11.3 Jūs saprotat, ka Google, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar Pakalpojumiem, ir tiesīga (a) pārsūtīt un izplatīt Jūsu Saturu pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs; un (b) veikt Jūsu Saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šo Saturu saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju sadarbspējas tehniskajām prasībām. Jūs piekrītat, ka šī licence dod Google tiesības tā rīkoties.

11.4 Jūs apliecināt un garantējat Google, ka Jums ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

12. Datorprogrammu aktualizētās versijas

12.1 Google laiku pa laikam Jūsu izmantotajām Datorprogrammām var automātiski lejupielādēt un instalēt aktualizētas, precizētas versijas. Šīs aktualizētās versijas ir paredzētas tam, lai uzlabotu, pilnveidotu un modernizētu Pakalpojumus. To iespējamās formas ir defektu novēršana, uzlabota funkcionalitāte, jauni datorprogrammu moduļi, kā arī pilnīgi jaunas versijas. Jūs piekrītat šādu aktualizētu versiju saņemšanai (un atļaujat Google Jums tās piegādāt) Pakalpojumu izmantošanas ietvaros.

13. Jūsu attiecību ar Google izbeigšana

13.1 Noteikumi ir piemērojami līdz brīdim, kad saskaņā ar zemāk noteikto kārtību to darbību pārtraucat Jūs vai Google.

13.2 Ja Jūs vēlaties izbeigt savu līgumu ar Google, Jūs to varat izdarīt (a) jebkurā laikā par to informējot Google un (b) slēdzot savus lietotāja kontus attiecībā uz visiem Jūsu izmantotajiem Pakalpojumiem, ja Google Jums ir devis šādu iespēju. Jūsu rakstveida paziņojums ir jānosūta uz Google adresi, kas ir norādīta šo Noteikumu sākumā.

13.3 Google ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt savu līgumu ar Jums, ja:

(A) Jūs esat pārkāpis jebkuru Noteikumu punktu (vai esat rīkojies tādā veidā, kas nepārprotami liecina, ka Jums nav nodoma, vai Jūs neesat spējīgs, ievērot Noteikumu prasības); vai

(B) Google tā rīkoties prasa likumdošana (piem., ja Pakalpojumu sniegšana Jums ir vai kļūst pretlikumīga); vai

(C) partneris, ar kuru kopā Google Jums piedāvāja Pakalpojumus, ir izbeidzis savas līgumattiecības ar Google vai ir pārtraucis piedāvāt Jums Pakalpojumus; vai

(D) Google veic izmaiņas savā komercdarbībā, kā rezultātā Pakalpojumi vairs netiek sniegti Jūsu rezidences valsts (vai valsts, no kuras Jūs izmantojat Pakalpojumu) lietotājiem; vai

(E) pēc Google domām, Pakalpojumu sniegšana Jums priekš Google vairs nav komerciāli izdevīga.

13.4 Šīs sadaļas noteikumi neietekmē Google tiesības sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumu 4. sadaļu.

13.5 Tas, ka šie Noteikumi zaudēs spēku, neietekmēs visas Jūsu un Google līdzšinējās tiesības un saistības (vai kas tika iegūtas Noteikumu spēkā esamības laikā), ieskaitot arī tās tiesības un saistības, par kurām ir nepārprotama atruna par to, ka tās paliek spēkā bez laika ierobežojuma, un 20.7. punkta noteikumi joprojām būs piemērojami attiecībā uz šādām tiesībām un saistībām bez laika ierobežojuma.

14. Garantiju izslēgšana

14.1 Pakalpojumi tiek sniegti to pašreizējā formātā, un Google, tās Meitas uzņēmumi un Saistītie uzņēmumi, kā arī licenču izsniedzēji Jums nedod nekādas garantijas attiecībā uz Pakalpojumu kvalitāti.

14.2 Konkrētāk, Google, tās Meitas uzņēmumi un Saistītie uzņēmumi, kā arī licenču izsniedzēji Jums nedod nekādas garantijas vai apliecinājumus par to, ka:

(A) Pakalpojumu izmantošana no Jūsu puses atbildīs Jūsu prasībām;

(B) Pakalpojumu izmantošana no Jūsu puses noritēs bez pārtraukumiem, būs savlaicīga, droša un bez tehniskām kļūmēm;

(C) jebkura informācija, ko Jūs iegūstat Pakalpojumu izmantošanas rezultātā, būs precīza un pareiza; un

(D) tiks novērsti Pakalpojumu ietvaros Jums piedāvāto Datorprogrammu darbības vai funkcionalitātes defekti.

14.3 Pakalpojumiem nav piemērojami nekādi citi nosacījumi, garantijas vai citas prasības (t.sk. jebkuras netiešas prasības par pakalpojumu vai produktu kvalitāti un atbilstību paredzētajam pielietojumam vai aprakstam) kā vien tie, kas nepārprotami atrunāti Noteikumos.

14.4 Šie Noteikumi neietekmē Jūsu kā patērētāja neatņemamās tiesības, kas noteiktas likumos un kuras Jūs nevarat grozīt vai atcelt ar līgumu.

15. Atbildības ierobežošana

15.1 Nekas no šajos Noteikumos noteiktā neizslēdz un neierobežo Google atbildību par zaudējumiem, kas, saskaņā ar piemērojamiem likumiem, nevar tikt izslēgta vai ierobežota.

15.2 Ievērojot vispārējos 15.1. punkta noteikumus, Google, tās Meitas uzņēmumi un Saistītie uzņēmumi, kā arī licenču izsniedzēji nav atbildīgi Jums par:

(A) jebkuriem Jūsu netiešiem vai atvasinātiem zaudējumiem. Tas attiecas arī uz jebkādu Jūsu tieši vai netieši atrauto peļņu, komersanta nemateriālās vērtības vai reputācijas zaudēšanu vai datu zaudēšanu;

(B) jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas Jums var tikt nodarīti sekojošu apstākļu dēļ:

(i) Jūsu paļaušanās uz jebkurā reklāmā atspoguļotās informācijas pilnīgumu, precizitāti vai patiesumu vai jebkādu juridisko attiecību vai darījumu starp Jums un jebkuru reklāmdevēju vai sponsoru, kura reklāma tiek attēlota Pakalpojumu interfeisā, dēļ;

(ii) jebkuru izmaiņu, ko Google varētu veikt attiecībā uz Pakalpojumiem, dēļ, kā arī Pakalpojumu (vai kādas to raksturīgās iezīmes) sniegšanas pagaidu vai galīgas izbeigšanas dēļ;

(iii) jebkura Satura un citu Jūsu veiktās Pakalpojumu izmantošanas gaitā uzturēto vai pārsūtīto komunikācijas datu iznīcināšanas, sabojāšanas vai saglabāšanas neiespējamības dēļ;

(iii) Jūs neiesniedzat Google precīzu informāciju saistībā ar savu lietotāja kontu;

(iv) Jūs nespējat nodrošināt Jūsu paroles vai lietotāja konta informācijas drošību un konfidencialitāti.

15.3 Google atbildības ierobežojumi attiecībā pret Jums, kas atrunāti 15.2. punktā, ir piemērojami neatkarīgi no tā, vai Google ir tikusi informēta vai tai ir bijis jābūt informētai par jebkādu šādu zaudējumu iespējamību.

16. Autortiesību un preču zīmju politika

16.1 Google politika nosaka, kā reaģēt uz piemērojamām starptautisko intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību normām (t.sk. Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošajam t.s. Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam (Digital Millennium Copyright Act)) atbilstošiem paziņojumiem par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem un kā atkārtotu pārkāpumu gadījumā tiek slēgti attiecīgo pārkāpēju lietotāja konti. Detalizēts Google politikas teksts ir atrodams zem http://www.google.lv/dmca.html.

16.2 Google savā komercdarbībā attiecībā uz izvietoto reklāmu izmanto preču zīmju sūdzību procedūru, kuras detalizēts apraksts ir atrodams zem http://www.google.lv/tm_complaint.html.

17. Reklāma

17.1 Daži no Pakalpojumiem tiek atbalstīti ar ieņēmumiem no reklāmas izvietošanas; tādēļ tajos var tikt attēlota reklāma un produktu veicināšanas materiāli. Šī reklāma var būt orientēta uz Pakalpojumu ietvaros ievietoto informācijas saturu, ar Pakalpojumu starpniecību veikto informācijas meklēšanas pieprasījumiem vai citu informāciju.

17.2 Pakalpojumu ietvaros Google izvietotās reklāmas veids un apmēri var tikt izmainīti, Jūs par to nebrīdinot.

17.3 Atlīdzinot Google sniegto piekļuvi Pakalpojumu izmantošanai, Jūs piekrītat, ka Google ir tiesīga Pakalpojumu vidē izvietot šādu reklāmu.

18. Cita veida informācijas saturs

18.1 Pakalpojumi var ietvert hipersaites uz citām interneta vietnēm vai informācijas saturu, vai resursiem. Google rīcībā var nebūt kontrole pār interneta vietnēm vai resursiem, kurus piedāvā citas komercsabiedrības vai personas.

18.2 Jūs atzīstat un piekrītat, ka Google nav atbildīga par jebkuru šādu ārējo vietņu un resursu pieejamību un ka tā neveicina nekādu reklāmā atspoguļotu informāciju, produktus vai citus materiālus, kas pieejami šādās vietnēs vai resursos.

18.3 Jūs atzīstat un piekrītat, ka Google nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums var tikt nodarīti šo ārējo interneta vietņu vai resursu izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka esat uzticējies kādā reklāmā atspoguļotas informācijas, produktu vai citu materiālu (kas pieejami šādās vietnēs vai resursos) pilnīgumam, precizitātei vai patiesumam.

19. Noteikumu grozījumi

19.1 Google ir tiesīgs laiku pa laikam veikt grozījumus Vispārējos Noteikumos vai Papildu Noteikumos. Ikreiz, kad tiks veiktas šādas izmaiņas, Google zem http://www.google.com/accounts/TOS?hl=lv darīs pieejamu Vispārējo Noteikumu jauno versiju, un jebkuru Papildu Noteikumu jaunā versija tiks darīta Jums pieejama attiecīgā Pakalpojuma vidē.

19.2 Jūs saprotat un piekrītat, ka tad, ja pēc Vispārējo Noteikumu vai Papildu Noteikumu grozīšanas dienas Jūs izmantojat Pakalpojumus, Google šādu izmantošanu no Jūsu puses uzskatīs par piekrišanu aktualizētajai Vispārējo Noteikumu vai Papildu Noteikumu versijai.

20. Vispārīgi juridiski noteikumi

20.1 Dažkārt, kad izmantojat Pakalpojumus, Jūs Pakalpojumu izmantošanas gaitā vai rezultātā varat izmantot kādus pakalpojumus vai lejupielādēt kādas datorprogrammas, vai nopirkt kādas preces, kuras piedāvā cita persona vai sabiedrība. Šādu pakalpojumu, datorprogrammu vai preču izmantošanu no Jūsu puses var regulēt atsevišķi noteikumi, kas piemērojami attiecībām starp Jums un attiecīgo komercsabiedrību vai personu. Šādā gadījumā Noteikumi neietekmē Jūsu juridiskās attiecības ar šiem citiem komersantiem.

20.2 Noteikumi veido pilnīgu līgumu starp Jums un Google; tie regulē Pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses (tiesa, izņemot jebkurus pakalpojumus, kurus Google Jums varētu sniegt uz atsevišķa rakstiska līguma pamata) un pilnīgi aizstāj jebkādas iepriekšējas vienošanās starp Jums un Google attiecībā uz Pakalpojumiem.

20.3 Jūs piekrītat, ka Google ir tiesīgs Jūs informēt (t.sk. par Noteikumu grozījumiem), izmantojot e-pastu, pastu vai izvietojot informāciju Pakalpojumu interfeisā.

20.4 Jūs piekrītat, ka tas, ka Google neizlieto kādu no savām Noteikumos vai jebkuros likumos paredzētajām tiesībām vai tiesību aizsardzības līdzekļiem, netiks uzskatīts par Google atteikšanos no savām tiesībām un ka Google joprojām varēs izmantot šīs tiesības vai tiesību aizsardzības līdzekļus.

20.5 Ja jebkura tiesa, kurai ir piekritīga lietas izspriešana, taisa nolēmumu par to, ka kāds no šo Noteikumu punktiem nav spēkā, tad šis punkts tiks izņemts no Noteikumu teksta, neietekmējot pārējo Noteikumu punktu spēkā esamību un īstenošanas iespējas.

20.6 Jūs apliecināt un piekrītat, ka ikviena sabiedrība, kura ietilpst koncernā, kur Google ir mātes uzņēmums, attiecībā uz Noteikumiem ir uzskatāma par iegūstošo trešo pusi un ka šāda sabiedrība ir tiesīga tieši piemērot un paļauties uz jebkuru no Noteikumu punktiem, kas tai piešķir kādu labumu vai tiesības. Izņemot šeit minētās sabiedrības, neviena cita persona nav tiesīga būt par Noteikumu iegūstošo trešo personu.

20.7 Noteikumi un Jūsu juridiskās attiecības ar Google šo Noteikumu ietvaros ir piemērojami saskaņā ar Anglijas likumdošanu. Jūs un Google piekrīt, ka jebkurš strīds, kas radīsies saistībā ar Noteikumiem, tiks iesniegts izskatīšanai vienīgi Anglijas tiesu jurisdikcijā. Neatkarīgi no tā Jūs piekrītat, ka Google ir tiesīga iesniegt prasību par tiesību aizsardzības līdzekļu piemērošanu prasības nodrošinājuma veidā (vai ekvivalentu steidzamu juridisku risinājumu) jebkurā citā jurisdikcijā.

April 16, 2007