Google Chrome un Chrome OS pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumi

Izmantojot pārlūkprogrammu Chrome vai operētājsistēmu Chrome OS, jūs piekrītat Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas norādīti vietnē https://policies.google.com/terms, un šiem Google Chrome un Chrome OS pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumiem.

Šie Google Chrome un Chrome OS pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumi attiecas uz Chrome un Chrome OS izpildāmā koda versiju. Visdrošākais Chrome kods ir pieejams bez maksas saskaņā ar atklātā pirmkoda programmatūras licences līgumiem vietnē https://code.google.com/chromium/terms.html.

Uz Chrome un Chrome OS lietošanu attiecas tālāk norādītie noteikumi.

AVC

ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR AVC PATENTU PAKETES LICENCI PATĒRĒTĀJA PERSONĪGAI LIETOŠANAI VAI CITAI LIETOŠANAI, PAR KURU LICENCES IZSNIEDZĒJS NESAŅEM SAMAKSU, LAI: i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM (“AVC VIDEO”); ii) DEKODĒTU AVC VIDEO, KO KODĒJIS PATĒRĒTĀJS PERSONĪGAS DARBĪBAS IETVAROS UN/VAI KAS IEGŪTS NO VIDEO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA, KURAM IR PIEŠĶIRTA LICENCE AVC VIDEO NODROŠINĀŠANAI. LICENCE NAV NEDZ PIEŠĶIRTA, NEDZ NETIEŠI NORĀDĪTA NEKĀDIEM CITIEM LIETOŠANAS VEIDIEM. PAPILDU INFORMĀCIJA IR PIEEJAMA NO UZŅĒMUMA MPEG LA, L.L.C. SKATIET VIETNI HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome var ietvert vienu vai vairākus komponentus, ko nodrošina uzņēmumi Adobe Systems Incorporated un Adobe Software Ireland Limited (kopā dēvēti par “Adobe”). Jūs lietojat uzņēmuma Google nodrošināto Adobe programmatūru (“Adobe programmatūra”) saskaņā ar tālāk izklāstītajiem papildu noteikumiem (“Adobe noteikumi”). Jūs — persona, kura saņem Adobe programmatūru, — turpmāk tekstā tiksiet dēvēts par “Apakšlicences īpašnieku”.

1. Licences ierobežojumi.

(a) Flash Player versija 10.x ir izstrādāta tikai kā pārlūkprogrammas spraudnis. Apakšlicences īpašnieks nedrīkst pārveidot vai izplatīt šo Adobe programmatūru, kas paredzēta izmantošanai tikai kā pārlūkprogrammas spraudnis tīmekļa lapas satura atskaņošanai. Piemēram, Apakšlicences īpašnieks nedrīkst šo Adobe programmatūru pārveidot, lai tā varētu mijiedarboties ar lietojumprogrammām (piem., ar savrupām lietojumprogrammām, logrīkiem un ierīces lietotāja interfeisu), kas darbojas savrupi no pārlūkprogrammas.

(b) Apakšlicences īpašnieks neatklās caur pārlūkprogrammas spraudņa interfeisu piekļuvi nevienam Flash Player versijas 10.x API tādā veidā, kas ļauj šādu paplašinājumu lietot kā savrupu lietojumprogrammu tīmekļa lapas satura atskaņošanai.

(c) Chrome-Reader programmatūru nedrīkst izmantot, lai atveidotu PDF un EPUB dokumentus, kuri izmanto digitālo tiesību pārvaldības protokolus vai sistēmas, kas nav Adobe DRM.

(d) Chrome-Reader programmatūrā jābūt iespējotām Adobe DRM tiesībām attiecībā uz visiem ar Adobe DRM aizsargātajiem PDF un EPUB dokumentiem.

(e) Chrome-Reader programmatūra nedrīkst atspējot nekādu Adobe nodrošināto Adobe programmatūras funkcionalitāti, tostarp (bet ne tikai) PDF un EPUB formātu un Adobe DRM atbalstu, izņemot funkcionalitāti, kuras atspējošana tieši atļauta tehniskajās specifikācijās.

2. Elektroniskā datu pārraide. Apakšlicences īpašnieks drīkst atļaut Adobe programmatūras lejupielādi no tīmekļa vietnes, interneta, iekštīkla vai līdzīgas tehnoloģijas (“Elektroniskā informācijas pārraide”) ar nosacījumu, ka Apakšlicences īpašnieks piekrīt izplatīt Adobe programmatūru, tostarp ar kompaktdiskiem, cipardiskiem vai citiem informācijas nesējiem un Elektronisko informācijas pārraidi (ja tāda ir īpaši atļauta), ievērojot saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu tās neatļautu lietošanu. Attiecībā uz šajos noteikumos apstiprināto Elektronisko informācijas pārraidi Apakšlicences īpašnieks piekrīt izmantot visus Adobe noteiktos saprātīgos lietošanas ierobežojumus, ieskaitot tos, kas attiecas uz Apakšlicences īpašnieka produkta drošību un/vai šī produkta izplatīšanas ierobežojumu lietotājiem.

3. Lietotāja licences līgums un izplatīšanas noteikumi.

(a) Apakšlicences īpašniekam ir jānodrošina, ka Adobe programmatūra tiek izplatīta lietotājiem saskaņā ar izpildāmu lietotāja licences līgumu, kas Apakšlicences īpašnieka un tā piegādātāju labā ietver vismaz visus tālāk minētos obligātos noteikumus (“Lietotāja licences līgums”): (i) izplatīšanas un kopēšanas aizliegums; (ii) pārveidojumu un atvasinātu darbu aizliegums; (iii) tādas dekompilācijas, dekonstrukcijas, izjaukšanas un citādas pārveidošanas aizliegums, kas reducē Adobe programmatūru līdz cilvēkam saprotamai formai; (iv) noteikums, kas norāda Apakšlicences īpašnieka un tā licences devēju īpašumtiesības uz Apakšlicences īpašnieka produktu (kā definēts 8. sadaļā); (v) atteikšanās no netiešiem, īpašiem, nejaušiem, soda un izrietošiem zaudējumiem; (vi) citas nozarē pieņemtās standarta atteikšanās un ierobežojumi, tostarp (ja piemērojamas) atteikšanās no visām piemērojamām ar likumu noteiktām garantijām pilnā apmērā, ciktāl atļauj likums.

(b) Apakšlicences īpašniekam jānodrošina, ka Adobe programmatūra tiek izplatīta Apakšlicences īpašnieka izplatītājiem saskaņā ar izpildāmu izplatīšanas licences līgumu, kas Apakšlicences īpašnieka un tā piegādātāju labā ietver noteikumus, kuri aizsargā Adobe tādā pašā mērā kā Adobe noteikumi.

4. Atklātais pirmkods. Apakšlicences īpašnieks tieši vai netieši nepiešķir un negrasās piešķirt nevienai trešai pusei nekādas tiesības vai privilēģijas Adobe intelektuālā īpašuma tiesību vai īpašuma tiesību ietvaros, kas ļautu šo intelektuālo īpašumu izmantot atklātā pirmkoda licencei vai shēmai, kurā pastāv vai var tikt interpretēta kā pastāvoša prasība, kas ir izmantošanas, modificēšanas un/vai izplatīšanas nosacījums, ka Adobe programmatūrai jābūt: (i) atklātai vai izplatītai pirmkoda veidā; (ii) licencētai atvasinātu darbu veidošanai vai (iii) tālākizplatītai bez maksas. Iepriekšminētais ierobežojums nekavē Apakšlicences īpašnieka veikto izplatīšanu, un Apakšlicences īpašnieks bez maksas izplatīs Adobe programmatūru kopā ar Google programmatūru.

5. Papildu noteikumi. Adobe patur tiesības pieprasīt papildu noteikumu un nosacījumu piemērošanu Apakšlicences īpašniekiem nodrošinātajiem atjauninājumiem, jauninājumiem un Adobe programmatūras jaunajām versijām (turpmāk šajā dokumentā — Jauninājumi), un šie noteikumi un nosacījumi piemērojami tikai Jauninājumiem un to nākamajām versijām un tikai tādā mērā, kādā Adobe nosaka šādus ierobežojumus visiem šo Jauninājumu licences īpašniekiem. Ja Apakšlicences īpašnieks nepiekrīt šādiem papildu noteikumiem vai nosacījumiem, Apakšlicences īpašniekam nav licences tiesību attiecībā uz šādiem Jauninājumiem un Apakšlicences īpašnieka Adobe programmatūras licences tiesības tiks automātiski pārtrauktas 90. dienā pēc šo papildu noteikumu pavēstīšanas Apakšlicences īpašniekam.

6. Īpašumtiesību paziņojumi. Apakšlicences īpašnieks nedzēsīs un nekādā veidā nemainīs autortiesību paziņojumus, preču zīmes, logotipus un saistītos paziņojumus vai citus Adobe (un tā licences devēju, ja piemērojams) īpašumtiesību paziņojumus, kas parādās uz Adobe programmatūras, Adobe programmatūrā vai kopā ar šo programmatūru saņemtajos materiālos, kā arī apakšlicences īpašnieks to neprasīs darīt saviem izplatītājiem.

7. Tehniskās prasības. Apakšlicences īpašnieks un tā izplatītāji var izplatīt Adobe programmatūru un/vai Jauninājumus tikai tādās ierīcēs, (i) kas atbilst tehniskajām specifikācijām, kuras atrodamas vietnē http://www.adobe.com/mobile/licensees (vai tās pēctecīgajā vietnē), un (ii) ko Adobe verificējis, kā norādīts tālāk.

8. Verifikācija un atjaunināšana. Apakšlicences īpašniekam ir jāiesniedz uzņēmumam Adobe ikviens Apakšlicences īpašnieka produkts (un ikviena tā versija), kurš ietver Adobe programmatūru un/vai Jauninājumu (“Apakšlicences īpašnieka produkts”), kas neatbilst uzņēmuma Google noteiktajiem ierīces verifikācijas atbrīvojuma kritērijiem, lai Adobe varētu veikt verifikāciju. Apakšlicences īpašnieks maksās par katru materiālu iesniegšanas reizi, nodrošinot verifikācijas paketes saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem Adobe noteikumiem, kas apskatāmi vietnē http://flashmobile.adobe.com/. Apakšlicences īpašnieka produkts, kura verifikācija ir nesekmīga, nedrīkst tikt izplatīts. Verifikācija tiks veikta saskaņā ar spēkā esošo Adobe procesu, kas aprakstīts vietnē http://flashmobile.adobe.com/ (“Verifikācija”).

9. Profili un Device Central. Verifikācijas procesa vai kādas citas metodes ietvaros Apakšlicences īpašnieks tiks lūgts ievadīt noteiktu profila informāciju par Apakšlicences īpašnieka produktiem, un Apakšlicences īpašnieks sniegs Adobe šo informāciju. Adobe drīkst (i) izmantot šo profila informāciju kā pamatoti nepieciešamu Apakšlicences īpašnieka produkta Verifikācijai (ja uz šo produktu attiecas Verifikācija) un (ii) parādīt šo informāciju “Adobe Device Intelligence” sistēmas ietvaros vietnē https://devices.adobe.com/partnerportal/, kā arī padarīt pieejamu ar Adobe autorēšanas un izstrādes rīku un pakalpojumu palīdzību, lai ļautu izstrādātājiem un lietotājiem redzēt, kā saturs un lietojumprogrammas redzamas Apakšlicences īpašnieka produktos (piemēram, kā video attēli redzami noteiktos tālruņos).

10. Eksports. Apakšlicences īpašnieks atzīst, ka Amerikas Savienoto Valstu likumi un noteikumi ierobežo preču un tehnisko datu eksportu un reeksportu, ja preču un tehnisko datu izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis, un tas var attiekties arī uz Adobe programmatūru. Apakšlicences īpašnieks piekrīt neeksportēt Adobe programmatūru un neveikt tās reeksportu bez atbilstošas Amerikas Savienoto Valstu un ārvalstu varas iestāžu atļaujas, ja tāda piemērojama.

11. Tehnoloģijas nodošanas noteikumi.

(a) Ja vien nav piemērojamas atļaujas vai vienošanās, kas saņemtas no attiecīgajām pusēm vai noslēgtas ar attiecīgajām pusēm, Apakšlicences īpašnieki nedrīkst lietot un nedrīkst ļaut lietot Adobe programmatūru tikai MP3 audio (.mp3) datu kodēšanai vai dekodēšanai visās ierīcēs, izņemot personālos datorus (piemēram, mobilajā tālrunī vai televizora pierīcē), un nedrīkst izmantot Adobe programmatūrā ietvertos MP3 kodētājus un dekodētājus, kā arī tiem piekļūt ar cita produkta palīdzību, ja vien tā nav Adobe programmatūra. Adobe programmatūra var tikt izmantota, lai kodētu vai dekodētu MP3 datus, kuri ierakstīti swf vai flv failā, kas ietver video, attēla vai cita veida datus. Apakšlicences īpašnieks atzīst, ka Adobe programmatūras izmantošana no personāliem datoriem atšķirīgās ierīcēs, kā norādīts aizliegumā šajā sadaļā, var būt par iemeslu autora licences honorāra vai citu summu maksājumam trešajām pusēm, kurām pieder intelektuālā īpašuma tiesības saistītā ar MP3 tehnoloģiju, un ka ne Adobe, ne Apakšlicences īpašnieks nav maksājis ne autora honorārus, ne citas summas par šādu izmantošanu trešajām pusēm, kurām pieder intelektuālā īpašuma tiesības. Ja Apakšlicences īpašniekam ir nepieciešams MP3 kodētājs vai dekodētājs šādai lietošanai, Apakšlicences īpašnieks ir atbildīgs par nepieciešamās intelektuālā īpašuma licences, tostarp jebkuru piemērojamo patenta tiesību, saņemšanu.

(b) Apakšlicences īpašnieks neizmantos, nekopēs, nepavairos un nemainīs (i) On2 pirmkodu (tas nodrošināts kā Pirmkoda komponents), kas nepieciešams, lai iespējotu Adobe programmatūru video dekodēšanai Flash video faila formātā (.flv vai .f4v), un (ii) Sorenson Spark pirmkodu (tas nodrošināts kā Pirmkoda komponents) ar ierobežotu mērķi novērst kļūdas un uzlabot Adobe programmatūras veiktspēju. Visi kopā ar Adobe programmatūru nodrošinātie kodeki drīkst tikt izmantoti un izplatīti tikai kā Adobe programmatūras iekļauta daļa, un nav atļauts tiem piekļūt ar citām lietojumprogrammām, tostarp citām Google lietojumprogrammām.

(c) Pirmkods var būt nodrošināts ar AAC kodeku un/vai HE-AAC kodeku (turpmāk šajā dokumentā — AAC kodeks). AAC kodeka izmantošana ir atļauta, ja Apakšlicences īpašniekam ir pareiza patenta licence, kas aptver visus nepieciešamos VIA Licensing norādītos patentus galaproduktiem, kuros AAC kodeks tiks izmantots. Apakšlicences īpašnieks atzīst un piekrīt, ka Adobe šī Līguma ietvaros Apakšlicences īpašniekiem vai tā apakšlicences īpašniekiem nenodrošina AAC kodeka patenta licenci.

(d) PIRMKODS VAR IETVERT KODU, KAS LICENCĒTS SASKAŅĀ AR AVC PATENTU PAKETES LICENCI PATĒRĒTĀJA PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM (“AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) DEKODĒTU AVC VIDEO, KO KODĒJIS KĀDS PATĒRĒTĀJS PERSONĪGAS UN NEKOMERCIĀLAS DARBĪBAS IETVAROS UN/VAI KAS IEGŪTS NO VIDEO PARTNERA, KURAM IR PIEŠĶIRTA LICENCE AVC VIDEO NODROŠINĀŠANAI. LICENCE NAV NEDZ PIEŠĶIRTA, NEDZ NETIEŠI SNIEGTA NEKĀDIEM CITIEM LIETOŠANAS VEIDIEM. PLAŠĀKU INFORMĀCIJU VAR IEGŪT NO UZŅĒMUMA MPEG LA, L.L.C. Skatiet vietni http://www.mpegla.com.

12. Atjaunināšana. Apakšlicences īpašnieks neizvairīsies no Google vai Adobe mēģinājumiem atjaunināt Adobe programmatūru visos Apakšlicences īpašnieka produktos, kuros izmantota Adobe programmatūra kopā ar Google programmatūru (“Apakšlicences īpašnieka produkti”).

13. Tiesības uz nosaukumu un īpašumtiesību paziņojumi. Apakšlicences īpašnieks norādīs Adobe programmatūru publiski pieejamā Apakšlicences īpašnieka produkta specifikācijā un norādīs atbilstošo Adobe programmatūras zīmolu (īpaši izvairoties iekļaut Adobe korporatīvo logotipu) uz Apakšlicences īpašnieka produkta iepakojuma vai mārketinga materiāliem līdzīgā veidā, kādā norādīti Apakšlicences īpašnieka produktā izmantoto citu trešo pušu produktu zīmoli.

14. Garantija netiek sniegta. ADOBE PROGRAMMATŪRA IR PUBLISKOTA APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKAM TĀS IZMANTOŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, UN ADOBE NEGARANTĒ TĀS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS VAI VEIKTSPĒJU. ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEVAR GARANTĒT VEIKTSPĒJU VAI ADOBE PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS REZULTĀTUS. ATSKAITOT JEBKURAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, PĀRSTĀVĪBU VAI NOTEIKUMUS TĀDĀ APMĒRĀ, KĀDĀ TIE NEVAR VAI NEDRĪKST TIKT NEIEVĒROTI VAI IEROBEŽOTI SASKAŅĀ AR APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKAM PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKA JURISDIKCIJĀ, ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NESNIEDZ GARANTIJU UN NEPIEDĀVĀ NOSACĪJUMUS, PĀRSTĀVĪBU VAI NOTEIKUMUS (KO TIEŠĀ VAI NETIEŠĀ VEIDĀ NOSAKA STATŪTI, VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS, PARAŽAS, LIETOŠANA VAI KAS CITS) NEVIENĀ GADĪJUMĀ, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, PIEMĒROTĪBU TIRGUM, INTEGRĀCIJU, APMIERINOŠU KVALITĀTI VAI DERĪGUMU ZINĀMAM MĒRĶIM BEZ IEROBEŽOJUMA. APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKS PIEKRĪT NESNIEGT NE TIEŠU, NE NETIEŠU GARANTIJU ADOBE VĀRDĀ.

15. Saistību ierobežojums. ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKA PRIEKŠĀ ATBILDĪGI PAR ZAUDĒJUMIEM, PRASĪBĀM VAI IZMAKSĀM, VAI JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM UN ZAUDĒTIEM IENĀKUMIEM VAI IETAUPĪJUMIEM PAT TAD, JA ADOBE PĀRSTĀVIS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU, BOJĀJUMU, PRASĪBU VAI IZMAKSU IESPĒJAMĪBU VAI KĀDAS TREŠĀS PUSES PRASĪBU. IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI TIEK PIEMĒROTI APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKA JURISDIKCIJĀ PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS ATĻAUTAJĀ APMĒRĀ. ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJU KOPĒJĀS SAISTĪBAS ŠĪ LĪGUMA IETVAROS VAI SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU IR IEROBEŽOTAS AR SUMMU VIENA TŪKSTOŠA DOLĀRU (USD 1000) APMĒRĀ. Nekas šī Līguma ietvaros neierobežo Adobe atbildību Apakšlicences īpašnieka priekšā, ja Adobe nolaidības vai krāpšanas dēļ iestājas personas nāve vai trauma. Adobe rīkojas savu piegādātāju vārdā, lai atteiktos un atbrīvotu no saistībām un/vai ierobežotu saistības, garantijas un atbildību saskaņā ar šiem Līguma noteikumiem, tomēr nekādā citā ziņā un nekādā citā nolūkā.

16. Satura aizsardzības noteikumi

(a) Definīcijas.

“Atbilstības un robustuma noteikumi” ir dokuments, kurā izklāstīti Adobe programmatūras atbilstības un robustuma noteikumi. Tas atrodams vietnē http://www.adobe.com/mobile/licensees vai tās pēctecīgajā vietnē.

“Satura aizsardzības funkcijas” ir Adobe programmatūras aspekti, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Atbilstības un robustuma noteikumu ievērošanu un novērstu atskaņošanu, kopēšanu, pārveidošanu, atkārtotu izplatīšanu vai citas darbības attiecībā uz digitālo saturu (kas tiek izplatīts, lai Adobe programmatūras lietotāji to varētu izmantot), ja šīs darbības nav atļāvuši šī digitālā satura īpašnieki vai licencētie izplatītāji.

“Satura aizsardzības kods” ir kods noteiktās īpašās Adobe programmatūras versijās, kas nodrošina noteiktas Satura aizsardzības funkcijas.

“Atslēga” ir Adobe programmatūrā ietverta kriptogrāfiska vērtība, kas izmantojama digitālā satura atšifrēšanai.

(b) Licences ierobežojumi. Apakšlicences īpašnieka tiesības izmantot Adobe programmatūras licences ir saistītas ar šiem papildu ierobežojumiem un pienākumiem. Apakšlicences īpašnieks jānodrošina, ka Apakšlicences īpašnieka klienti ievēro šos Adobe programmatūras izmantošanai noteiktos ierobežojumus un pienākumus tādā pašā mērā, kā noteikts Apakšlicences īpašniekam; ja Apakšlicences īpašnieka klienti neizpilda šos papildu ierobežojumus un pienākumus, tas tieks uzskatīts par Apakšlicences īpašnieka būtisku pārkāpumu.

b.1. Apakšlicences īpašnieks un klienti var izplatīt tikai tādu Adobe programmatūru, kas atbilst Atbilstības un robustuma noteikumiem, kurus Apakšlicences īpašnieks apstiprinājis, veicot iepriekš Adobe noteikumos aprakstīto verifikācijas procesu.

b.2. Apakšlicences īpašnieks nedrīkst (i) apiet Satura aizsardzības funkcijas Adobe programmatūrai vai jebkurai saistītai Adobe programmatūrai, ko izmanto, lai šifrētu vai atšifrētu digitālo saturu, kas paredzēts atļautai Adobe programmatūras lietotāju izmantošanai; vai (ii) izstrādāt un izplatīt produktus, kas ir paredzēti, lai apietu Satura aizsardzības funkcijas Adobe programmatūrai vai jebkurai saistītai Adobe programmatūrai, ko izmanto, lai šifrētu vai atšifrētu digitālo saturu, kas paredzēts atļautai Adobe programmatūras lietotāju izmantošanai.

(c) Tādējādi Atslēgas ir Adobe Konfidenciāla informācija, un attiecībā uz Atslēgām Apakšlicences īpašniekam ir jāievēro Adobe pirmkoda izmantošanas procedūra (to var saņemt no uzņēmuma Adobe pēc pieprasījuma).

(d) Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Apakšlicences īpašnieks piekrīt, ka šī Līguma pārkāpšana var apdraudēt Adobe programmatūras Satura aizsardzības funkcijas un radīt unikālu un ilgstošu kaitējumu uzņēmumam Adobe un digitālā satura īpašniekiem, kas paļaujas uz šīm Satura aizsardzības funkcijām, un zaudējumu atlīdzināšana naudas izteiksmē var būt nepietiekama šāda kaitējuma pilnīgai kompensēšanai. Tādējādi apakšlicences īpašnieks arī piekrīt, ka papildus zaudējumu atlīdzināšanai naudas izteiksmē uzņēmumam Adobe ir tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai novērstu vai ierobežotu jebkura šāda pārkāpuma radīto kaitējumu.

17. Paredzētie trešo pušu saņēmēji. Adobe Systems Incorporated un Adobe Software Ireland Limited ir plānotie trešu pušu saņēmēji starp Google un Apakšlicences īpašnieku noslēgtajā līgumā par Adobe programmatūru, kas ietver Adobe noteikumus, bet neaprobežojas ar tiem. Neatkarīgi no tā, vai šajā ar Google noslēgtajā līgumā ir jebkāds pretējs apgalvojums, Apakšlicences īpašnieks piekrīt, ka uzņēmums Google drīkst atklāt Apakšlicences īpašnieka identitāti uzņēmumam Adobe un rakstiski apliecināt, ka Apakšlicences īpašnieks ir noslēdzis ar uzņēmumu Google licences līgumu, kurā iekļauti Adobe noteikumi. Apakšlicences īpašniekam jābūt noslēgtiem līgumiem ar visiem saviem licences turētājiem, un, ja šiem licences turētājiem ir atļauts tālāk izplatīt Adobe programmatūru, līgumā ir jāiekļauj Adobe noteikumi.

Turklāt uz noteiktu Chrome OS komponentu izmantošanu attiecas tālāk norādītie noteikumi.

MPEG-4

ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR MPEG-4 VISUAL PATENTU PAKETES LICENCI PATĒRĒTĀJA PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI: i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI MPEG-4 VISUAL STANDARTAM (“MPEG-4 VIDEO”); ii) DEKODĒTU MPEG-4 VISUAL VIDEO, KO KODĒJIS PATĒRĒTĀJS PERSONĪGAS UN NEKOMERCIĀLAS DARBĪBAS IETVAROS UN/VAI KAS IEGŪTS NO VIDEO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA, KURAM IR PIEŠĶIRTA LICENCE MPEG-4 VIDEO NODROŠINĀŠANAI. LICENCE NAV NEDZ PIEŠĶIRTA, NEDZ NETIEŠI NORĀDĪTA NEKĀDIEM CITIEM LIETOŠANAS VEIDIEM. PAPILDU INFORMĀCIJU, TOSTARP PAR IZMANTOŠANU REKLAMĒŠANAS, IEKŠĒJAS DARBĪBAS UN KOMERCIĀLOS NOLŪKOS, KĀ ARĪ PAR LICENCĒŠANU, VAR IEGŪT NO UZŅĒMUMA MPEG LA, LLC. SKATIET VIETNI HTTP://WWW.MPEGLA.COM.