GoogleAnalytics

Google Analytics sertificēto partneru programmas noteikumi

Paldies

Jūsu piekrišana Google Analytics sertificēto partneru (GASP) programmas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem ir iesniegta izskatīšanai. Mēs izskatīsim jūsu iesniegto informāciju un drīzumā sniegsim atbildi.

Saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas noteikumu 1. sadaļu jūsu dalība GASP programmā ir spēkā, tikai ja esat saņēmis e-pasta ziņojumu ar rakstisku apstiprinājumu no uzņēmuma Google.

Piesakoties dalībai programmā, jums ir jāpiekrīt šiem programmas noteikumiem (turpmāk tekstā — Noteikumi), kurus nosaka uzņēmums Google Inc. (turpmāk tekstā — Google). Šie Noteikumi attiecas uz jums kā Google Analytics autorizēto konsultantu (turpmāk tekstā — GASP), piedaloties Google Analytics autorizēto konsultantu programmā (turpmāk tekstā — GASP programma). Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat pilnvarots uzņemties saistības pieteikumā minētās puses vārdā, piedaloties GASP programmā (turpmāk tekstā jūs un šī puse — jūs).

TĀLĀK NOKLIKŠĶINOT UZ “ES PIEKRĪTU NOTEIKUMIEM”, JŪS PIEKRĪTAT, KA NOTEIKUMI JUMS IR SAISTOŠI, SĀKOT AR DATUMU, KAD VEICAT KLIKŠĶI. TOMĒR ŅEMIET VĒRĀ, KA SASKAŅĀ AR NOTEIKUMIEM JŪS NEBŪSIET GASP PROGRAMMAS DALĪBNIEKS UN JUMS NEBŪS NEKĀDU NOTEIKUMOS MINĒTO TIESĪBU, KAMĒR VIEN GOOGLE NEAPSTIPRINĀS JŪSU DALĪBU GASP PROGRAMMĀ, KĀ TĀLĀK MINĒTS NOTEIKUMU 1. SADAĻĀ.

 1. Dalība programmā. Jūsu dalību GASP programmā nosaka Google, piekrītot tai pēc saviem ieskatiem. Piekrišana jūsu dalībai GASP programmā ir spēkā tikai tad, kad Google to apstiprina e-pasta ziņojumā.
 2. Programmas priekšrocības. Ja Google piekrīt jūsu dalībai GASP programmā, jūs varat a) identificēt sevi kā GASP savā vietnē un mārketinga materiālos, kā arī izmantot GASP logotipu, ko nodrošina Google, un b) savas kompetences robežās kā GASP sniegt apmācību un atbalsta pakalpojumus saviem klientiem saistībā ar pakalpojumu Google Analytics. GASP logotipa (un citu Google zīmola elementu, kuru izmantošanu atļauj Google) izmantošanai ir jāatbilst Google zīmola elementu izmantošanas vadlīnijām, kas pieejamas šeit, un uz to attiecas papildu noteikumi, kas pieejami šeit. Bez iepriekšēja rakstiska Google apstiprinājuma jūs nedrīkstat izlaist preses relīzes, kurās ir informācija par jūsu statusu kā GASP vai dalību GASP programmā. Jebkurā laikā Google ir tiesības atsaukt jums piešķirto atļauju identificēt sevi kā GASP un izmantot GASP logotipu un citus Google zīmola elementus.
 3. Noteikumi dalībai programmā.
  1. Kvalifikāciju saglabāšana. Daži faktori, kurus Google ņems vērā, lai novērtētu jūsu pieteikumu dalībai GASP programmā, ir aprakstīti šeit. Pēc tam, kad esat saņēmis piekrišanu dalībai GASP programmā, jums ir jāsaglabā šīs kvalifikācijas (kuras Google, iespējams, atjauninās), lai turpinātu dalību GASP programmā.
  2. Informācija un pārskati. Ja Google piekrīt jūsu dalībai GASP programmā, jūs piešķirat Google atļauju rādīt jūsu zīmola elementus un citu informāciju par sevi, identificējot jūs kā GASP programmas dalībnieku, piemēram, GASP kataloga lapā, kas pašlaik pieejama šeit. Jums ir regulāri jāatjaunina sava informācija tiešsaistes konsolē, kas pieejama šeit. Turklāt līdz katra ceturkšņa pēdējai darbadienai jums ir jāiesniedz pārskats (Google noteiktā formātā), ietverot uzskatāmu informāciju saistībā ar klientu piesaisti.
  3. Attiecības ar klientiem. Jums ir jāinformē savi klienti par to, ka esat neatkarīga puse, ka neesat Google darbinieks vai partneris un ka Google jums nesniedz nekādu īpašu atbalstu. Vienīgi jūs esat atbildīgs par visiem pakalpojumiem, kurus sniedzat klientiem, kā arī par norēķiniem un citiem aspektiem attiecībās ar klientiem. Lai klientiem neradītu neskaidrības, jūs nedrīkstat uzticēt trešajai pusei to pakalpojumu izpildi, kurus sniedzat klientiem saistībā ar pakalpojumu Google Analytics. Pakalpojumi klientiem ir jānodrošina profesionālā, atbildīgā un prasmīgā veidā atbilstoši pamatotiem nozares standartiem. Jums ir jāsniedz pakalpojumi atbilstoši Google Analytics pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un jebkādām saistītām politikām, un jūs nedrīkstat radīt iemeslu klientiem pārkāpt Google Analytics pakalpojumu sniegšanas noteikumus un jebkādas saistītas politikas vai mudināt to darīt. Ja Google nodrošina vēl kādus citus produktus, materiālus vai rīkus un ja vēlaties tos izmantot, jūs varat tos izmantot tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un jebkādiem citiem Google noteikumiem. Jūs (nevis Google) esat atbildīgs par visām izmaksām, kas rodas, sniedzot klientiem pakalpojumus un piedaloties GASP programmā.
 4. Bez garantijām; saistību ierobežojums. GOOGLE UN TĀ PARTNERI ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA SAISTĪBĀ AR TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, PIEMĒROTĪBU TIRGUM UN PIEMĒROTĪBU JEBKĀDAM NOLŪKAM. SAISTĪBĀ AR GASP PROGRAMMU UN PAKALPOJUMU GOOGLE ANALYTICS UZŅĒMUMAM GOOGLE UN TĀ PARTNERIEM NAV NEKĀDU TIEŠU, IZRIETOŠU, ĪPAŠU, NETIEŠU, TIPVEIDA, NO SODA SANKCIJĀM IZRIETOŠU VAI CITU SAISTĪBU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS IR NORĀDĪTS LĪGUMĀ, LIKUMĀ NOTEIKTAJOS ATLĪDZINĀMAJOS KAITĒJUMOS VAI JEBKĀDĀ CITĀ TIESĪBU TEORIJĀ. ŠIE SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI IR SPĒKĀ, CIKTĀL TO ATĻAUJ TIESĪBU AKTI, NESKATOTIES UZ TO, VAI TIEK ĪSTENOTS IEROBEŽOTA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA SĀKOTNĒJAIS NOLŪKS.
 5. Kompensācija. Jums ir jāaizsargā uzņēmums Google un tā partneri no trešo pušu prasībām un ar tām saistītām izmaksām, kas var rasties saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumu, ko esat pieļāvis, jūsu dalību GASP programmā vai pakalpojumiem, ko sniedzat klientiem, kā arī šādas izmaksas jāatlīdzina.
 6. Konfidencialitāte. Google Konfidenciālā informācija ir informācija, kuru Google jums atklāj saistībā ar šiem Noteikumiem un kura ir atzīmēta kā konfidenciāla vai šādos apstākļos tiktu uzskatīta par konfidenciālu. Google Konfidenciālā informācija neietver informāciju, kura jau iepriekš bijusi jums zināma, kuras publiskošana nenotiek jūsu vainas dēļ, kuru esat veidojis patstāvīgi vai kuru jums piešķīrusi kāda cita puse. Jūs nedrīkstat atklāt Google konfidenciālo informāciju nevienai personai, izņemot partnerus, darbiniekus un pārstāvjus, kuriem šī informācija ir nepieciešama un kuri ir rakstiski apņēmušies to neizpaust. Šīs personas un organizācijas drīkst izmantot Google Konfidenciālo informāciju tikai Noteikumos minēto tiesību izmantošanai un Noteikumos minēto pienākumu pildīšanai, aizsargājot šo informāciju.
 7. Pārtraukšana. Dalība GASP programmā ir brīvprātīga. Ja vēlaties pārtraukt savu dalību GASP programmā, jums ir jāinformē Google, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi gaac-core@google.com, lai Google varētu atcelt jūsu dalību GASP programmā. Google var jebkāda iemesla dēļ un bez saistībām pārtraukt šo GASP Noteikumu darbību vai apturēt vai pārtraukt jūsu dalību GASP programmā. Ja Google pārtrauc vai aptur jūsu dalību programmā vai to veicat jūs pats, jums ir jāpārtrauc identificēt sevi kā GASP un jānoņem GASP logotips un citi Google zīmola elementi no savas vietnes un mārketinga materiāliem. 4., 5., 6., 7. un 9. sadaļas noteikumi paliek spēkā arī šo Noteikumu darbības pārtraukšanas gadījumā.
 8. Izmaiņas. Google jebkurā laikā var mainīt šos Noteikumus; tādā gadījumā stājas spēkā Google veiktās izmaiņas. Ja nepiekrītat veiktajām izmaiņām, jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir Noteikumu darbības pārtraukšana.
 9. Dažādi. Google patur visas tiesības saistībā ar pakalpojumu Google Analytics un visiem citiem Google produktiem un materiāliem; jums netiek piešķirtas nekādas tiesības saistībā ar pakalpojumu Google Analytics vai jebkuru citu Google produktu un materiālu. Jūs esat atbildīgs par šo Noteikumu ievērošanu, kā arī par visu piemērojamo tiesību aktu un citu ar jūsu dalību GASP programmā saistītu Google politiku ievērošanu. Šos Noteikumus regulē Kalifornijas štata tiesību akti, izņemot Kalifornijas tiesību normu kolīziju. VISUS STRĪDUS, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM, PUSES PIEKRĪT IZSKATĪT VIENĪGI SANTAKLĒRAS APGABALA TIESĀS KALIFORNIJĀ UN PIEKRĪT TO EKSKLUZĪVAI JURISDIKCIJAI. Šie Noteikumi ir pilnīga vienošanās starp pusēm saistībā ar šo priekšmetu un aizstāj visas iepriekš panāktās vai vienlaicīgi noslēgtās vienošanās saistībā ar šo priekšmetu. Ja uzņēmums Google neizmanto kādā no noteikumiem paredzētās tiesības, tas nenozīmē, ka Google no šīm tiesībām atsakās. Ja kāds no noteikumiem ir nepiemērojams, šis noteikums un citi ar to saistītie noteikumi tiks interpretēti tā, lai vislabāk sasniegtu nepiemērojamā noteikuma galveno mērķi. Saistībā ar šiem Noteikumiem nav nekādu trešo pušu labuma guvēju. Jūs nevarat cedēt nekādas savas Noteikumos minētās tiesības, un šādam mēģinājumam nav juridiska spēka. Jūs un Google esat neatkarīgas līgumslēdzējas puses, un šie Noteikumi neveido nekāda veida sadarbību, partnerību vai kopuzņēmumu.
 10. Pāreja no iepriekšēja GASP līguma. Šis punkts uz jums attiecas tikai tādā gadījumā, ja jums pašlaik ir ar Google noslēgta līguma dokuments (turpmāk tekstā — Esošs līguma dokuments), kas attiecas uz jūsu dalību GASP programmā (tā nosaukums, visticamāk, ir “Google Analytics autorizēto konsultantu pakalpojumu sniegšanas noteikumi”). Piekrītot šiem Noteikumiem un saņemot Google apstiprinājumu par piekrišanu jūsu dalībai GASP programmā, Esošā līguma dokumenta darbība tiks pārtraukta un turpmāko jūsu dalību GASP programmā regulēs šie Noteikumi.
PIEKRIST NOTEIKUMIEM
Vārds:
Uzvārds:
Uzruna:
E-pasta adrese:
Tālrunis:
Uzņēmums: